Vårt firma har en ubrutt historie fra 1864 da Mathias Røer åpnet sin praksis som overrettssakfører i Christiania. Gjennom en etterfølgende kjede av dyktige advokater, som Keyser Jordan fra 1892, Fredrik H. Winsnes fra 1918, Johan Storm Bull fra 1950 (det er hans navn vi bærer i dag!), Torvald C. Løchen fra 1964 og Hans E. Skirstad fra 1973, har vi i dag vokst frem til å bli et forretningsjuridisk advokatfirma med 32 høyt kvalifiserte og erfarne advokater, hvorav 21 partnere. Vi er også stolte av at vi har en høy andel kvinner, både som advokater (45 %) og partnere (38 %).


Aktuelle saker

Viktig skattedom om virksomhet

18. september 2014

Saken gjelder gyldigheten av skatteklagenemndas vedtak og hva som skal til for å drive investeringsvirksomhet, som er gjenstand for vanlig beskatning og tapsfradrag.

Skattyter Erik Solér etablerte sammen med en annen person et holdingselskap som ervervet 99,9 % av aksjene i et selskap som drev virksomhet. Via holdingselskapet ble selskapet tilført betydelig kapital, og skatteyter utøvet et særdeles aktivt eierskap i selskapet. Forretningsideen var å øke verdien av investeringsobjektet for deretter å selge aksjene i holdingselskapet med gevinst. Skattemyndighetene godtok ikke fradrag etter skatteloven § 6-2 annet ledd for skattyters tap ved innfrielse av garanti overfor holdingselskapet. Ligningen ble opphevet, da lagmannsretten i likhet med tingretten fant at skatteyter drev investeringsvirksomhet i skattelovens forstand.


Les mer »

Bull & Co er stolt støttespiller av Amnesty International

08. september 2014

- Bedrifter og ikke minst advokater må være bevisste sitt samfunnsansvar, mener Tom Eilertsen, styreleder i Bull & Co. Bull & Co har valgt å støtte Amnesty International økonomisk så vi kan være med å bidra slik de kan fortsette med det viktige arbeidet de gjøre for menneskerettigheter og ytringsfrihet over hele verden, sier han.


Les mer »

Styreleder kan ilegges personlig erstatningsansvar for urettmessig permittering

04. september 2014

I en fersk dom fra Borgarting lagmannsrett ble styrets leder ilagt personlig erstatningsansvar for usaklig permittering av en daglig leder i en mindre butikk. Selv om bedriftens økonomiske situasjon ga grunnlag for permittering som sådan, forelå ingen reell og saklig utvelgelse av hvem som skulle permitteres. Styreleder ble derfor ilagt erstatningsansvar etter aksjeloven § 17-1 med NOK 100.000.


Les mer »
Flere aktuelle saker»