Vårt firma har en ubrutt historie fra 1864 da Mathias Røer åpnet sin praksis som overrettssakfører i Christiania. Gjennom en etterfølgende kjede av dyktige advokater, som Keyser Jordan fra 1892, Fredrik H. Winsnes fra 1918, Johan Storm Bull fra 1950 (det er hans navn vi bærer i dag!), Torvald C. Løchen fra 1964 og Hans E. Skirstad fra 1973, har vi i dag vokst frem til å bli et forretningsjuridisk advokatfirma med 32 høyt kvalifiserte og erfarne advokater, hvorav 21 partnere. Vi er også stolte av at vi har en høy andel kvinner, både som advokater (45 %) og partnere (38 %).


Aktuelle saker

Tegneserieparodi fra kreative høyrepopulister?

23. september 2014

EU-domstolen avsa 3. september prejudisiell avgjørelse om hva som regnes som en parodi i opphavsrettslig sammenheng. Bakgrunnen var en tegning på en belgisk kalender utgitt av "Vrijhedsfonds" som har som formål å støtte det høyrepopulistiske politiske partiet Vlaams Belang.

Tegningen lignet en forside fra det belgiske tegneserieheftet "Suske en Wiske". Tegningen viser borgermesteren i byen Gent som kaster mynter til mørkhudede personer med slør. Tegneserieskaperen Willebrord Vandersteen (m.fl.) mente dette utgjorde en krenkelse av hans opphavsrettigheter og gikk til sak mot Deckmyn og Vrijhedsfonds. De saksøkte gjorde gjeldende at tegningen var en politisk karikatur omfattet av begrepet "parodi" og dermed tillatt etter belgisk rett.

EU-domstolen slår fast at "parodi" skal tolkes med utgangspunkt i alminnelig språkbruk og videre at parodiens vesentligste kjennetegn er at det dels vekker forestilling om et eksisterende verk og samtidig viser tydelige forskjeller fra dette, og dels at det er et uttrykk for humor eller latterliggjørelse.

Videre sier retten at man ved anvendelsen av parodi-unntaket må respektere en rimelig balanse mellom opphavsmannens interesser og rettigheter på den ene side, og på den annen side ytringsfriheten for den som påberoper seg parodiunntaket. Hvorvidt denne balansen er respektert tilligger det så den lokale rett å avgjøre.


Les mer »

Viktig skattedom om virksomhet

18. september 2014

Saken gjelder gyldigheten av skatteklagenemndas vedtak og hva som skal til for å drive investeringsvirksomhet, som er gjenstand for vanlig beskatning og tapsfradrag.

Skattyter Erik Solér etablerte sammen med en annen person et holdingselskap som ervervet 99,9 % av aksjene i et selskap som drev virksomhet. Via holdingselskapet ble selskapet tilført betydelig kapital, og skatteyter utøvet et særdeles aktivt eierskap i selskapet. Forretningsideen var å øke verdien av investeringsobjektet for deretter å selge aksjene i holdingselskapet med gevinst. Skattemyndighetene godtok ikke fradrag etter skatteloven § 6-2 annet ledd for skattyters tap ved innfrielse av garanti overfor holdingselskapet. Ligningen ble opphevet, da lagmannsretten i likhet med tingretten fant at skatteyter drev investeringsvirksomhet i skattelovens forstand.


Les mer »

Bull & Co er stolt støttespiller av Amnesty International

08. september 2014

- Bedrifter og ikke minst advokater må være bevisste sitt samfunnsansvar, mener Tom Eilertsen, styreleder i Bull & Co. Bull & Co har valgt å støtte Amnesty International økonomisk så vi kan være med å bidra slik de kan fortsette med det viktige arbeidet de gjøre for menneskerettigheter og ytringsfrihet over hele verden, sier han.


Les mer »
Flere aktuelle saker»
Seminar
27. november   |  Frokostjus

Oppfølgning og håndtering av sykemeldte arbeidstakere

Høyt sykefravær og langvarige sykemeldte kan skape utfordringer for en virksomhet, og advokatene i Bull & Co vil gjerne gi deg/dere noen råd for håndtering av sykemeldte arbeidstakere. Les mer »
20. januar - 21. januar   |  

Nordic Employment Law 2015

For HR professionals working multi jurisdictional it is essential to have up to date knowledge and awareness of the differences that exists in your region of responsibility - even when the mentality and work place identity in the region is as relatively uniform as in Scandinavia.  Les mer »
Mer om seminarer fra Bull & Co »