Vårt firma har en ubrutt historie fra 1864 da Mathias Røer åpnet sin praksis som overrettssakfører i Christiania. Gjennom en etterfølgende kjede av dyktige advokater, som Keyser Jordan fra 1892, Fredrik H. Winsnes fra 1918, Johan Storm Bull fra 1950 (det er hans navn vi bærer i dag!), Torvald C. Løchen fra 1964 og Hans E. Skirstad fra 1973, har vi i dag vokst frem til å bli et forretningsjuridisk advokatfirma med 32 høyt kvalifiserte og erfarne advokater, hvorav 21 partnere. Vi er også stolte av at vi har en høy andel kvinner, både som advokater (45 %) og partnere (38 %).


Aktuelle saker

Høyesterettskjennelse (HR-2015-1104-U) styrker aksjonærenes rettssikkerhet

11. august 2015

Aksjeloven (og allmennaksjeloven) §5-22 fastsetter at en aksjeeier mv. har en rett til å reise søksmål med påstand om at et vedtak av generalforsamlingen er ugyldig. Denne retten gjelder imidlertid bare «realitetsvedtak», ikke forberedende vedtak til dette (eksempelvis om stemmerett). Dette er nå endret gjennom at Høyesterett i en nylig avsagt dom har fastslått at det kan reises søksmål om også det forberedende vedtak med basis i tvisteloven §1-3. Dommen innebærer en bedret rettssikkerhet for aksjonærer generelt.


Les mer »

Bull & Co har inngått rammeavtale om juridiske tjenester til medlemmer av Norges Seilforbund

22. juni 2015

Bull & Co har inngått en rammeavtale med Norges Seilforbund som gir rabatterte priser for seilforeninger, seilkretser, klasseklubber og enkeltmedlemmer.


Les mer »

Endringer av 13. juni 2013 i småhusplanen i Oslo er opphevet av Fylkesmannen

16. juni 2015

I vedtak av 15. juni har Fylkesmannen i Oslo og Akershus opphevet Oslo Bystyres vedtak om endring av reguleringsplan for Oslo s småhusområder, S-4220, den såkalte småhusplanen. Begrunnelsen for opphevelsen er at det foreligger saksbehandlingsfeil ved at grunneiere i planområdet ikke ble varslet om endringene.


Les mer »
Flere aktuelle saker»